اساتید ما

تجربه ما نشان داده است مدرسان مهم ترین و کلیدی ترین عامل موفقیت در رسیدن به اهداف آموزش در هر مرکز آموزشی هستند، چرا که بیشترین اثرگذاری را در میزان آموزش و تحقق اهداف آموزشی بر عهده دارند.

موسسه آموزش عالی نوین پارسیان این افتخار را دارد که طی دو دهه سابقه فعالیت در حیطه آموزش، توانسته با بهره مندی از مدرسان توانمند به توسعه دانش و تخصص خیل عظیمی از مدیران، دانشجویان و حرفه مندان از طریق افزایش مهارت های جدید و کاربردی کمک کند.

به اساتید ما بپیوندید